Отговори на тестовете

Тестове върху правилата – версия на английски език

Тестове върху правилата – българска версия

Правилник за статута и дейността на съдиите

Правилник за дейността на делегата

Доклад на съдиите при инцидент

Разяснения при оценката на съдиите

Протокол за оценка на съдийството

Доклад на делегата за среща

Състезателни правила