Доклад от турнир по хандбал

Доклад от среща по хандбал

Отговори на тестовете

Тестове върху правилата – версия на английски език

Тестове върху правилата – българска версия

Правилник за статута и дейността на съдиите

Правилник за дейността на делегата

Доклад на съдиите при инцидент

Разяснения при оценката на съдиите

Протокол за оценка на съдийството