ПОКАНА за редовно Общо събрание на БФ Хандбал

Управителният съвет на Българска федерация по хандбал – София, на основание чл.26 от  ЗЮЛНЦ, чл. 52 и чл.53.1 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на Българска федерация по хандбал на 17.02.2023г. от 11:00ч. в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18, Централен вход Север, Прес-клуб на Стадион „Ивайло“, при следния дневен ред:

Дневен ред:

1.     Приемане на доклад за дейността на Българска федерация по хандбал през 2022г.

2.     Приемане на годишен финансов отчет на Българска федерация по хандбал за 2022г.

3.     Приемане на рамков бюджет на Българска федерация по хандбал за 2023г.

4.     Освобождаване на членовете на Арбитражната комисия, избор на нов състав на комисията и определяне продължителността на мандата на новата Арбитражна комисия.

5.     Утвърждаване на информация за дейността на Българска федерация по хандбал през 2022г. и на оценка на дейността през 2022г. на спортните клубове – членове на федерацията, съгласно изискванията на Програмата за развитие на спортните клубове през 2023г. на Министерство на младежта и спорта.

6.     Актуализиране на корпоративната идентичност на Българска федерация по хандбал.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 12:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Пълномощно за участие на упълномощено лице в ОС на БФ Хандбал (изтеглете тук)

Пълномощното не е необходимо да бъде заверено от нотариус, но трябва да бъде подписано от председателя на клуба и да бъде поставен печат на клуба!